Dating pangalan ng bansang israel

Pagkatapos, gumawa ang Panginoon ng isang pangako: Isang araw, may isang isisilang mula sa babae na makikipaglaban sa binhi ng ahas.

Dudurugin ng isisilang na ito ang ulo ng ahas, bagama’t masusugatan din ito sa talampakan.

Pagkatapos ng baha, nagsimulang punuin ni Noe at ng kanyang pamilya ang mundo.

Pagkatapos, pumatay ang Diyos ng isang hayop at itinakip ang balat nito sa nagkasalang magasawa at pinalayas sila mula sa hardin ng Eden (Genesis -19, 21).

Ang labanan sa pagitan ng mabuti at masama ay nagpatuloy sa pamilya ng unang magasawa. Makalipas ang ilang henerasyon, napuno ang mundo ng kasamaan.

Isang lalaking nagngangalang Noe na galing sa lahi ni Set ang nakatagpo ng biyaya (pagpapala ng Diyos sa hindi karapatdapat) sa paningin ng Diyos.

Ipinahayag ng Diyos kay Noe na gugunawin Niya ang mundo sa pamamagitan ng pandaigdigang baha at binigyan si Noe ng instruksyon sa paggawa ng isang arko upang makaligtas sila sa baha.

Search for dating pangalan ng bansang israel:

dating pangalan ng bansang israel-61dating pangalan ng bansang israel-70

Pinayagan ng Diyos na kanilang kainin ang lahat ng prutas sa halamanan, maliban sa isa: ang bunga ng puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “dating pangalan ng bansang israel”